2001-2005

Sau 10 năm điều hành các công ty và các nhà máy gia đình ở châu Âu, SCAZMA bắt đầu một số công việc tư vấn chủ yếu cho các doanh nghiệp thực phẩm, bao gồm: tối ưu hóa quá trình sản xuất, hợp tác ở Đông và Bắc Âu để phát triển và sản xuất thực phẩm hữu cơ, sáp nhập và mua lại các công ty.

Trong thời điểm đó, Christine Avril, giám đốc của đơn vị xử lý túi xách tay da HERMES nổi tiếng ở Paris, bắt đầu làm việc cho SCAZMA.